Xây trát

, Việt Nam
Giới thiệu

Đội xây trát
Lĩnh vực
Thi công xây, trát, ốp, lát
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM