Trần Thạch Thắng

, Việt Nam
Giới thiệu
Lĩnh vực
Xây biệt thựXây nhà
Năng lực
KINH NGHIỆM