Trần Ngọc Việt

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu
Lĩnh vực
Thi công Nội thất
Năng lực
KINH NGHIỆM