TNHH Thiết Kế Kiến Trúc và Xây Dựng Saigon KIng

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

TNHH Thiết Kế Kiến Trúc và Xây Dựng Saigon King
Lĩnh vực
Công trình
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 4 năm

KINH NGHIỆM