Phạm Viết đức

Đồng Nai, Việt Nam
Giới thiệu

CÔNG TY TINH CƠ KHÍ NGUYỄN VŨ
Lĩnh vực
Thi công Nội thất
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM