Nguyễn Viết Võ

Đà Nẵng, Việt Nam
Giới thiệu

Nguyễn Viết Võ
Lĩnh vực
Thi công
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM