Nguyễn văn hoàng

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu
Lĩnh vực
Thi công điện nước điều hòa, mạngThi công
Năng lực
KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện