Nguyen Ngoc Tuan

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH BẢO
Lĩnh vực
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM