Nguyen Ngoc Khanh

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu
Lĩnh vực
Thi công điện nước điều hòa, mạng
Năng lực
KINH NGHIỆM