Nguyễn bá lập

Khánh Hòa, Việt Nam
Giới thiệu
Lĩnh vực
Năng lực
KINH NGHIỆM