Hải Nam

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

https://hoangtamphat.asia/
Lĩnh vực
Xây Nhà tiền chế
Năng lực

Số lượng nhân viên: 50-100

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM