Cong ty xay dung Happyhouse

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Chuyên xây dụng thi công các hạng mục công trình, bê tông cofa, ốp lát, xây, da áo ...
Lĩnh vực
Thi công
Năng lực
KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện