Công ty TNHH TV_ TK_ XD Hữu Hưng

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH TU-TK-XD Hữu Hưng
Lĩnh vực
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm