Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Trung Dũng

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Tư vấn, thiết kế, thi công công trình XDDD-CN, Giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật
Lĩnh vực
Thi công
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM