Công ty Kiến trúc và Xây dựng ALICO

Đà Nẵng, Việt Nam
Giới thiệu

CÔng ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Lĩnh vực
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM