Công ty CP Xây dựng và thiết bị Hải Phú

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo nhà uy tín tại Hà Nội.
Lĩnh vực
Thi công xây, trát, ốp, lát
Năng lực
KINH NGHIỆM