Công ty Cổ phần Xây Dựng Tổng Hợp Thương Mại Sài Gòn

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty CP Xây Dựng Tổng Hợp Thương Mại Sài Gòn được thành lập từ việc cổ phần hóa tổng công ty Xây Dựng NN và Phát Triển Nông Thôn
(chi nhánh phía nam ) theo GÐ số 1162/GD - TTG ngày 15/7/2014 của thủ tướng CP. Kế thừa năng lực kinh nghiệm của chi nhánh công ty Xây Dựng NN và Phát Triển Nông Thôn. Công ty CP Xây Dựng Tổng Hợp Thương Mại Sài Gòn (SGC) hoạt động nhiều lãnh vực thi công xây dựng, bao gồm : Xây dựng các công trình thủy lợi; xây dựng hạ tầng khu dân cư, khu đô thị; xây dựng cầu đường; xây dựng dân dụng và công nghiệp...
Lĩnh vực
Công trình
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm