Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng IBMDV

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty Cổ phần kiến trúc và xây dựng IBMDV Việt Nam
Lĩnh vực
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM