Cơ khí xây dựng minh hoài

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Cơ khí xây dựng Minh hoài
Lĩnh vực
Sửa chữa - Cải tạo nhàThi công Phá dỡXây Nhà tiền chế
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM